รายงานแสดงตามช่วงเวลา

ตั้งแต่ ถึง
ตั้งแต่ (ป-ด-ว) ถึง
มีจำนวนผู้ให้คะแนน 1 = 0 ราย
มีจำนวนผู้ให้คะแนน 2 = 0 ราย
มีจำนวนผู้ให้คะแนน 3 = 0 ราย
มีจำนวนผู้ให้คะแนน 4 = 0 ราย
มีจำนวนผู้ให้คะแนน 5 = 0 ราย
พนักงานให้บริการ คะแนนเฉลี่ย

ผู้ให้คะแนน พนักงานให้บริการ ระดับคะแนน วันที่โหวต

มีผู้ให้คะแนนทั้งหมด 0 ราย 1


 
Copyright © 2016 IT TELECOM SOLUTION CO.,LTD. All Rights Reserved.
Support Email : support@itts.co.th ; itts.callcenter@gmail.com Tel : 020169999, 024026148-9 กด 6   www.itts.co.th